مدیران آموزشگاه کندو

مدیران آموزشگاه کندو

 

جناب مهندس محمد تقی محمدی پور

سمت :معاونت پشتیبانی

ایمیل : m.mohamadipour@Cando1.com

تلفن مستقیم: 43810110


جزئیات بیشتر

جناب مهندس جواد وکیلی

سمت :مؤسس و رئیس هیات مدیره

ایمیل : j.vakili@Cando1.com

تلفن: 43810100


جزئیات بیشتر

جناب مهندس ناصر وکیلی

سمت :مدیرعامل

ایمیل : n.vakili@Cando1.com

تلفن مستقیم: 43814


جزئیات بیشتر

جناب مهندس ابراهیم وکیلی

سمت :معاونت فنی و مهندسی

ایمیل : e.vakili@Cando1.com

تلفن مستقیم: 43818


جزئیات بیشتر

خانم مهندس سلیمی

سمت :معاونت روابط عمومی و تبلیغات

ایمیل: s.salimi@cando1.com

تلفن: 02143810700


جناب مهندس محسن باقرلو

سمت :معاونت آموزش

ایمیل : m.bagherloo@Cando1.com

تلفن مستقیم: 43816


جناب مهندس فیروز افشاری

سمت :مدیر مالی

ایمیل : f.afshari@Cando1.com

تلفن مستقیم: 43810440


جزئیات بیشتر

جناب مهندس امیر خان بابا خانی

سمت :مسئول واحد آموزش عمومی

ایمیل : a.khanbabakhani@Cando1.com

تلفن مستقیم: 43810270


جزئیات بیشتر

جناب مهندس حجت خیرخواه

سمت :مدیر آموزش سازمانی

ایمیل: h.kheirkhah@cando1.com

تلفن مستقیم: 43813


خانم مهندس الهام محمدی

سمت :کارشناس آموزش سازمانی

ایمیل z.mohammadi@cando1.com

تلفن مستقیم: 43810330


جناب مهندس مصطفی خداوردی

سمت :کارشناس آموزش

ایمیل: m.khodaverdi@cando1.com

تلفن مستقیم: 43810260


جناب مهندس علیرضا بدری

سمت :کارشناس آموزش

ایمیل a.badri@cando1.com

تلفن مستقیم: 43810250


جناب مهندس علی صالحی

سمت :کارشناس آموزش

ایمیل a.salehi@cando1.com

تلفن مستقیم: 43810280


Playing ...
Paused