مدیران

مدیران

آقای مهندس فیروز افشاری
مدیر مالی ایمیل : f.afshari@cando1.com تلفن: 43810440
آقای مهندس حامد جمشاک
مدیر آموزش مجازی ایمیل : h.jamshak@cando1.com تلفن 43810310
آقای مهندس امیر خان بابا خانی
مدیر آموزش شعبه انقلاب ایمیل : a.khanbabakhani@cando1.com تلفن: 43810270
آقای مهندس محمد تقی محمدی پور
معاونت پشتیبانی ایمیل : m.mohamadipour@cando1.com تلفن: 43810110
آقای مهندس ابراهیم وکیلی
معاونت فنی ایمیل : e.vakili@cando1.com تلفن: 43810500
آقای مهندس جواد وکیلی
ایمیل : vakili@cando1.com تلفن: 43810100 دارای عنوان برترین مدیر آی تی کشور در سال های ۹۰ و...
آقای مهندس ناصر وکیلی
ایمیل : n.vakili@cando1.com تلفن 43810300