دوره tmg

دوره tmg

microsoft lync نوع مطلب: مقالات
  Managing Users and Client Access (20 percent) ·      Configure user accounts. ·         This objective...
دوره آموزش Forefront TMG نوع مطلب: مقالات
دوره آموزش Forefront TMG (Forefront TMG (Forefront Threat Management Gateway   TMG که قبل از این به...