مدیران کندو

مدیران کندو

آقای مهندس ناصر وکیلی نوع مطلب: مقالات
ایمیل : n.vakili@cando1.com تلفن 43810300
آقای مهندس محمد تقی محمدی پور نوع مطلب: مقالات
معاونت پشتیبانی ایمیل : m.mohamadipour@cando1.com تلفن: 43810110
یاشار رجایی نوع مطلب: مقالات
جناب مهندس یاشار رجایی   تجربه ها (سوابق کاری) : مدیر IT شرکت پارس فربد    ...